PROMOTION &ACTIVITY

“อยุธยาซิตี้พาร์ค จับมือกับ มทร.สุวรรณภูมิหันตรา เพิ่มทักษะการศึกษา"

  • 22 สิงหาคม 2565
  • ณ อาคารปฏิบัติการการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
       ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หันตรา เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาในสาขาวิชาการโรงแรมและธุรกิจไมซ์ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม โดยมี ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ผู้แทนศูนย์การค้าฯ อาจารย์ ดร.สัมพันธ์ สุกใส รองคณบดีด้านบริหารและพัฒนาระบบ และอาจารย์วันดี ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย ร่วมแลกเปลี่ยน MOU ณ อาคารปฏิบัติการการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

PHOTO GALLERY