PROMOTION &ACTIVITY

ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค แจ้งนโยบายรณรงค์การประหยัดพลังงาน เพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงาน

  • ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
  • ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค
การดำเนินการภายใต้นโยบาย, ความปลอดภัยอาชีวอนามัย, ด้านสิ่งแวดล้อม, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ประหยัดพลังงาน, การจัดการอย่างยั่งยืน

PHOTO GALLERY