PROMOTION &ACTIVITY

ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

  • 16 มีนาคม 2563
  • สำนักงาน ชั้น 3 อยุธยาซิตี้พาร์ค
       ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้บุคลากรร่วมกันทำความสะอาด เน้นบริเวณจุดสัมผัสร่วม สร้างสุขอนามัยที่ดีในองค์กร พร้อมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการ

PHOTO GALLERY